W imieniu Stowarzyszenia Aktywnego Wspierania Gospodarki zapraszamy liderˇw dolnosl▒skich organizacji pozarz▒dowych do udzia│u w projekcie szkoleniowo- doradczym "MyÂlimy ideowo, dzia│amy biznesowo".

Projekt skierowany jest do liderˇw oraz aktywnych cz│onkˇw organizacji pozarz▒dowych z Dolnego Žl▒ska, szczegˇlnie do organizacji m│odych, o niskich przychodach, z obszarˇw wiejskich i miejscowoÂci do 25 000 mieszka˝cˇw.

Udzia│ w projekcie jest bezp│atny.

Formularz zg│oszeniowy pobierz

Informacja o projekcie pobierz

á