Zachęcamy do udziału w ogłoszonym przez Polsk± Fundację Dzieci i Młodzieży Regionalnym Konkursie Grantowym w ramach Programu ?Równać Szanse 2011?  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno¶ci.

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynaj±ce się nie wcze¶niej niż 1 stycznia 2012 r. i trwaj±ce nie dłużej niż do 31 lipca 2012 r. mog± ubiegać się organizacje pozarz±dowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chc± założyć organizację pozarz±dow±, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowo¶ci.

Termin składania wniosków upływa 11 paĽdziernika 2011 r.

Wszelkie informacje dotycz±ce Regionalnego Konkursu Grantowego znajduj± się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl